Activiteitencentrum Stichting de Nieuwe Band (dNB) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de wet AVG.

dNB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
dNB houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat dNB:

 • Uw persoonsgegevens uitsluitend zal gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en het soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit document
 • Verwerking van uw persoonsgegevens zal beperken tot die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden gebruikt
 • Uw toestemming zal vragen indien deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren
 • Op de dNB website alleen gebruik zal maken van analytische cookies.

Persoonsgegevens worden door dNB verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratieve doelen: afhandeling betalingen, groepsindelingen, dienstroosters.
 • Informatieverstrekking aan deelnemers en begeleiders: nieuwsbrieven, organisatorische mededelingen, roosterwijzigingen.

Grondslag hiervoor is de schriftelijke aanmelding als deelnemer of vrijwilliger. Voor bovenstaande doelen kan dNB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam
 • Naam en voorletters
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

dNB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw persoonsgegevens worden door dNB opgeslagen gedurende de periode van deelname of vrijwilligerschap.
Daarna bewaart dNB alleen de benodigde gegevens voor de financiële administratie, tot ten hoogste 7 jaar.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens dNB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij vragen alle personen die dNB persoonsgegevens beheren, dit te doen in een omgeving met persoonlijke wachtwoordbeveiliging.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Voor het uitvoeren van een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering dient u zich te legitimeren.

Datum: 18-05-2022